Loading

Toskania morze

IL FONTINO

Località Il Fontino, Strada Provinciale N. 60
Scarlino
Kampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il Fontino
Kampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il FontinoKampania Il Fontino

Detail & Info


Description

Camping Park "Fontino" znajduje siê w jednym z najbardziej urokliwych i ekskluzywne Toskanii: Maremma. Jest taras z widokiem na piêknym widokiem na zatokê Follonica ³uku, w odleg³oœci krótkiego spaceru od Punta Ala i piêknych pla¿ Cala Martina i Cala Violina.
 Posiada prywatn¹ pla¿ê z bezp³atnego transferu.
Camping "Fontino" bierze swoj¹ nazwê od dwóch obfite Ÿród³a wody pitnej, tylko kemping w okolicy, zagwarantowania pe³nej autonomii wody. Klienci mog¹ korzystaæ z tych bogactw z wielu fontann umieszczone wewn¹trz jak i us³ugi, których nigdy nie wody i gor¹ce prysznice oferowane s¹ w absolutnie za darmo.
 
US£UGI
Camping w parku "Fontino", mo¿na u¿yæ nastêpuj¹cych us³ug:
-Bezp³atny parking dla samochodów i rowerów
Us³ugi medyczne-dzienne
-Bar, Restauracja, Pizzeria, Mini-Market
Phone Publicznego, punkt internetowy
-Prywatna pla¿a z busem do 4000 metrów
-Pocztowy, faks, e-mail, Internet Point
Service-Depot
Informacja turystyczna
-Pralnia z pralki, suszarki i deski do prasowania
Wi-Fi obszarze

RESTAURACJA
Nowa restauracja mieœci siê w 700 budynku, posiada du¿y taras, gdzie mo¿na odpocz¹æ dogodnie usytuowany w raju natury.
 Zobacz nasze menu w "restauracji" z typowe dania Maremma .... i decyduje siê wypróbowaæ nasze obiadokolacja i pe³ne wy¿ywienie, lub po prostu nas odwiedziæ, na wieczór ......
 
BASEN
Prawdziwym sercu Camping Village "Fontino" jest jego basen.
Wybudowany wed³ug kanonów piùmoderni w zakresie bezpieczeñstwa i piêkno jest w naturalnym œrodowisku, w którym stoi dwóch cyprysów, które wyró¿niaj¹ siê na niebie, z œlicznym t³em miejscowoœci Scarborough, który wygl¹da jak miniaturowy wspó³czesnego obrazu.
 Wody, która p³ynie od Ÿród³a "Fontino" jest krystalicznie czyste, k¹piel w gajach oliwnych.
 Miejscem spotkañ m³odych i starych, wieczorem by³ miejscem rekreacji na camping.
 Jego rozmiar "pre-Olympic" pozwala najbardziej regularnych p³ywaków do praktyki ich szkolenie, a dlaczego nie po prostu pop³ywaæ.
 

Read All

Accomodation

Average price: N.d. €

Booking or Info


Request Info Contact Oferuje

Booking or request information

Akceptuje warunków Privacy

Wniosek o udzielenie informacji nie jest wiazaca i nie stanowi rezerwacji. Czy Najwieksza odpowiedziec bezposrednio dzialalnosc oferujac najlepsza cene za wymaganego leczenia

Phone: 0566 37029 - 393 9590124

Services


Our Services

Where we are


Map GPS Data

GPS Data
Lat: 42.910991
Long: 10.843468

">