Loading

Toskania morze

VILLA LIVIA

via Gorgona 5
San Vincenzo
Apartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa Livia
Apartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa LiviaApartament Villa Livia

Detail & Info


Description

Turystycznej mieszkalnych struktury "Villa Livia" to wspania³y budynek ca³kowicie przywrócony post w centrum kraju wdziêku St Vincent, jest to obszar o znacznym presti¿em, oferuj¹cych przegl¹d miejsce bezpoœrednio na otwarte morze i na nowy port.
Poniewa¿ nie jest ju¿ dostêpne na pla¿y naprzeciwko willi, struktura zapewnia pla¿y urz¹dzenia wyposa¿one w cenê porozumienia w pobli¿u pla¿y, która jest 100 metrów.
Villa jest rzut kamieniem od pieszych.

US£UGI
Urz¹d recepcji w strukturze Residence Villa Plany nr C.so W³ochy 44 St Vincent. Na pla¿y us³ug dla ka¿dej apartament, sk³adaj¹cy siê z nr 1 parasol i nr 2 krzes³a, bêd¹ dostarczane na ¿¹danie i dostêpnoœæ na pobliskiej pla¿y, mo¿liwoœæ swobodnego subskrypcji publicznej parkingu niedaleko willi (nr 1 na app.). W pobli¿u centrum San Vincenzo mo¿na znaleŸæ wiele takich us³ug na rynku, pizzerie, restauracje, bary, apteki, s³u¿ba medyczna, tabacchini, kioskach.

SPORT
W pobli¿u korty tenisowe, pi³ka no¿na, Krêgielnia, Jazda konna. Mo¿liwoœæ k¹pieli i sportów wypo¿yczalnia ³odzi i peda³ w k¹pieliskach obiektów nie daleko od willi.
APARTAMENTY
S¹ one przygotowywane na parterze, piwnicy lub strychu piêtro wejœciach do jednostek mieszkalnych poprzez korytarze-umorzenia, schody wejœciowe wy³¹czne lub wspólne. S¹ one wyposa¿one w klimatyzacjê do pompy ciep³a, niektóre z fancoil roœlin, roœlin l¹dowych TV i odbiornik satelitarny, z wnêtrzem tak wysoki poziom mebli. Wszystkie apartamenty posiadaj¹ oceanu pogl¹dów.

Read All

Accomodation

Average price: N.d. €

Booking or Info


Request Info Contact Oferuje

Booking or request information

Akceptuje warunków Privacy

Wniosek o udzielenie informacji nie jest wiazaca i nie stanowi rezerwacji. Czy Najwieksza odpowiedziec bezposrednio dzialalnosc oferujac najlepsza cene za wymaganego leczenia

Phone: 0565 705417 - 337792806

Services


Our Services

Where we are


Map GPS Data

GPS Data
Lat: 43.09700324473177
Long: 10.538935661315918

">