Loading

Toskania morze

LA BUCA DEL GATTO

Via dell Astronomia 1
Cecina
Hotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del Gatto
Hotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del GattoHotel La Buca del Gatto

Detail & Info


Description

"Nie marzenie swojego ¿ycia, Live Your Dream w Toskanii!"
Oaza relaksu wœród sosnowego lasu i morza, z biogenetic rezerwy Cecina Tombolo. Odwiedzaj¹cy natychmiast otrzymuje ten klimat, miêdzy zieleñ parku prawie piêæ akrów i piêciu wille, ¿e dom pokoje oraz wszelkie psycho-fizyczna korzyœæ. Tutaj mo¿na znaleŸæ zdjêcie z morzem z wielkim rozrywki i zabawy.
Nasz personel czeka na Ciebie przez ca³y rok.
POKOJE
L 'Hotel Club La Buca del Gatto jest otwarty przez ca³y rok. Posiada 45 nowoczesnych pokoi dwuosobowych i 50 Pokój rodzinny, podzielony na 5 willi.

Pokój dwuosobowy (z wykorzystaniem jako jeden na ¿yczenie): Nasze dwuosobowe pokoje (30 mkw) s¹ wyposa¿one we wszelkie mo¿liwe udogodnienia: ³azienka z WC, prysznic i suszarkê do w³osów, klimatyzacjê i ogrzewanie, lodówka, telefon, TV SAT. Ka¿dy pokój posiada taras z ma³ym ogrodem. W pokojach dwuosobowych, wszystkie rozmieszczone na parterze, maj¹ szansê, aby dodaæ 3 i 4 ³ó¿ko.
Czêœæ z nich wyposa¿one s¹ dla osób niepe³nosprawnych.
Wiele z nich jest wyposa¿one w aneks kuchenny na ¿yczenie po uiszczeniu dodatkowej op³aty.

Pokój rodzinny:
Nasza Rodzina pokoju, oko³o 45 mkw, znajduje siê na pierwszym piêtrze.
S¹ one wyposa¿one we wszelkie mo¿liwe udogodnienia: ³azienka z WC, prysznic i suszarkê do w³osów, klimatyzacjê i ogrzewanie, lodówka, telefon, TV SAT.
Wszystkie Pokój rodzinny znajduje siê na dwóch piêtrach posiadaj¹ balkon wyposa¿ony g³ównym, a drugi balkon na dachu.
Przepis w salonie sofa i ³ó¿ko pojedyncze z od³¹czalnego, IVECO górze jest podwójne ³ó¿ko. Wiele z nich jest wyposa¿one w aneks kuchenny na ¿yczenie po uiszczeniu dodatkowej op³aty.
Restauracja:
Dla naszych goœci oferujemy królewskie œniadanie i kolacja w formie bufetu obu. Nasi kucharze specjalizuje siê w daniach kuchni z Toskanii, a zw³aszcza w dania rybne.
W naszej kuchni znajd¹ nie tylko dobrej jakoœci i wysokiej wartoœci, ale przede wszystkim autentycznoœæ. Oferujemy p³askie odlewane (w stosunku do sezonu), ró¿norodnoœæ i wybór ka¿dej mo¿liwej kombinacji smakach.
Kuchni, aw szczególnoœci jakoœci ¿ywnoœci jest jednym z naszych najwiêkszych atutów, w rzeczywistoœci La Buca del Gatto do³¹czy³ specyfikacjê regionu Toskania, Toskania w tabeli z pewnoœci¹ bardzo surowców testowane.
SPORT OFERTA
Dla mi³oœników sportu jest mo¿liwe bez pozostawienia parku w 5 ha zieleni, tonowania swoich miêœni z panoramicznym si³ownia Technogym (otwarty w grudniu 2008) lub gry w tenisa z pomoc¹ mo¿e z mistrzem FIT w jednym z naszych 6 kortów tenisowych. Pewne jest, ¿e dobrobyt mo¿na osi¹gn¹æ zanurzone w przyrodzie, nawet boso, nawet w zimie, cool pieszczot trawa zawsze zielona trawa po Kneipp z Kamyczki na rzece za wspania³y masa¿ stóp o¿ywczy dla ca³ego ruchu , a tak¿e odpowiednich dla osób cierpi¹cych na nadciœnienie.
W szczególnoœci mamy rowerzystów, biegaczy i korty tenisowe, poniewa¿ dziêki Nature, a tak¿e dziêki op³acalne, tutaj goœcinnych i idealne do ich potrzeb.

Nasze Centrum Wellness przywitaj¹ siê z Kneipp, rzymskiego groty, podgrzewany basen kryty z przejrzystego i w³asnym napêdem idealny dla wszystkich pór roku, z "jacuzzi, prysznice, chromowane aromaterapia, muzyka terapii, hydroterapia i sala relaksu, cuddled przez m¹drych rêkach pracowników w Centrum i produktów ekologicznych "Flora" wysoce badanych.

Rowery:
Un'esperianza w naturze z naszymi mountainbikes (czynsz): Jeœli chcesz dowiedzieæ siê charakter i czaruj¹cy krajobraz Toskanii, oferujemy naszym mountainbikes i organizujemy wycieczki rowerowe z przewodnikiem, tylko pozwalaj¹ odkryæ wspania³e gruntów z Etruscan Coast. Toskania jest Eldorado dla rowerzystów! Wyjazd z hotelu na wzgórzach lub na rowerze przekraczaj¹cych naturalne lasy sosnowe wzd³u¿ wybrze¿a. To odbiera sygna³ dobrego samopoczucia dla cia³a i ducha: tylko jeden z przyrod¹! Ciesz prezentów i oferuje wiele mo¿liwoœci, ¿e natura siê odradzaj¹ odrodzonej i uzdrowi³.

Tenis
Hotel Club La Buca del Gatto posiada 6 kortów tenisowych, z których dwa s¹ w kolorze czerwonym ziemi. Z naszych atrakcyjnych ofert na tenis istniej¹ specjalistyczne dla tych, którzy kochaj¹ sport.
Oferujemy ca³y rok, ¿e zabawa zamienia siê w wakacje do tenisa graczy: sport, rozrywka dla rodzin, par, singli, grup i jednostek. Nasi nauczyciele Tenis; FIT nauczyciele z nowych metod, które zachêcaj¹ do ruchu, pasji ludzi, którzy teraz zaczyna graæ, jak m³odsi goœcie, lub tych, którzy nie chc¹ lub mog¹ wypróbowaæ. Tenis Zespó³ Buca del Gatto ¿yczy have fun!

Racing i Zwiedzanie
Nasza nieruchomoœæ jest otoczony piêknym Pineta z rezerwy biogenetic Tombolo di Cecina, czêœæ rezerwatu Costa Etrusca, odpowiednie dla tych, którzy lubi¹ chodziæ i biegaæ.

Co moglibyœmy powiedzieæ wiêcej? Kilometr km i drewna sosnowego dostêpne dla tych, którzy chc¹ podró¿owaæ pieszo lub rowerem, a nastêpnie byæ mo¿e koñczyæ siê mi³o p³ywaæ w wodach morza, które sprawia, ¿e Blue Flag, który jest przypisany do jakoœci "jakoœci wody" od brzegu us³ug i œrodków bezpieczeñstwa, edukacja ekologiczna.

Oœrodki wypoczynkowe: 6 kortów tenisowych, 1 boisko, 1 boisko do siatkówki lub koszykówki, ping-pong

Pla¿a
Wellness Centrum
Animacja Miniclub
Meeting Room
Bankiety, Ceremonies
Wellness Center  "Le Fontanelle"
Nasze Centrum jest nowoczesn¹ strukturê, urodzony z filozofi¹ inspirowane czystoœci olejków eterycznych, które daj¹ naszym goœciom to, co jest wa¿ne, aby spêdziæ relaksuj¹cy urlop, poœwiêcaj¹c czas do pielêgnacji cia³a i ducha.
Koncepcja wellness Wyœrodkowuje "Fontanelle" opiera sull'idroterapia Dr Kneipp, szczególnie nadaj¹ siê zarówno mê¿czyzn jak i kobiet.
WprowadŸ nasze centrum ma polegaæ na wykwalifikowanych r¹k naszych pracowników, ¿e na pewno daje najlepsze porady organizowaæ leczenie i zaproponowaæ najbardziej odpowiednie leczenie.
Ponadto, nasze ceny s¹ bardzo atrakcyjne, poniewa¿ zosta³ wybrany przez Centrum "Wiosna Life" jako oœrodek pilota¿owy, a nastêpnie chcemy wnieœæ do dobrobytu ludzi sobie tego ¿ycz¹, z pewnoœci¹ wielkim profesjonalizmem.

Wstêp Centrum (EUR 20,00)
(Sala Relax kolorów, Prysznic Aromaterapia, kolor Prysznic, Wanna turecki w Grotto, basen podgrzewany, Route Kneipp, herbata us³uga, Basen Hydroterapia)

Read All

Accomodation

Groups,

Average price: N.d. €

Booking or Info


Request Info Contact Oferuje

Booking or request information

Akceptuje warunków Privacy

Wniosek o udzielenie informacji nie jest wiazaca i nie stanowi rezerwacji. Czy Najwieksza odpowiedziec bezposrednio dzialalnosc oferujac najlepsza cene za wymaganego leczenia

Phone: 0586 629076 -

Services


Our Services

Where we are


Map GPS Data

GPS Data
Lat: 43.32036965871665
Long: 10.469906330108643

">